حقوق انسان و خشونت بر علیه فرزندان، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٣)

حقوق انسان و خشونت بر علیه فرزندان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٣):
                                                                               Vafa Jaleh-Abdolahi-1
 
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید