اثر تحریم ها بر مردم ایران و نقش اروپا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

اثر تحریم ها بر مردم ایران و نقش اروپا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                            Mostafavi-Mehran-1
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید