جنبش "جلیقه زردها" در فرانسه و درس هایی که می توان آموخت، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

جنبش "جلیقه زردها" در فرانسه و درس هایی که می توان آموخت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Delkhasteh-Abdolahi-1 

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید