روند اعتراضات و اعتصابات سراسری به کدام سو است؟: مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                           sedarat ali 20140105

                                                                                       برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید