حقوق شهروندی، حقوق قومی و دمکراسی در ایران آینده، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

حقوق شهروندی، جقوق قومی و دمکراسی در ایران آینده، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Mostafavi-Mehran6-1
                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید