نامه نویسی برخی از ایرانیان به قدرتمداران خارجی و تقاضای کمک، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                                   Delkhasteh-Mahmoud-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید