نیاز به لائیسیته در جنبش مردمسالاری ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با علی صدارت

نیاز به لائیسیته در جنبش مردمسالاری ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با علی صدارت در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                          Sedarat-Abdolahi-1
                                                                             برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید