انقلاب ۱۳۵۷ ما را بکجا می برد؟ یا ما آن انقلاب را بکجا می بریم؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                                 Delkhasteh-Mahmoud-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید