مهران مصطفوی: خامنه ای همان سیاستی که در قابل برجام داشت با برجامک اروپایی ادامه می دهد

 

                                                                                   Mostafavi-Mehran6-1

                                                                                     برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید