میزگرد در باره سالگرد مصدق و نقش علم در سیاست

rangin-1میزگرد رنگین کمان: پیرما و شیخ و شاه!
مجری برنامه: سعید جعفری 
مهمانان: منوچهرتقوی بیات، مهران مصطفوی و فرهنگ قاسمی
۱۴ اسفند ۱۳۹۷ برابر با ۵ مارس ۲۰۱۹
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان