جنبش مردم الجزایر و تعطیل شدن نیروگاه بوشهر، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آرادی با مهران مصطفوی

جنبش مردم الجزایر و تعطیل شدن نیروگاه بوشهر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آرادی:
                                                                           Mostafavi-Mehran-1

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید