فرح پهلوی، اسطوره یا واقعیت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                                Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید