تجزیه و تحلیل بودجه سال ١٣٩٨ و وضعیت بد اقتصادی مردم ایران، مصاحبه رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                                    Vafa-Jaleh14-1

                                                                                      برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید