فرح پهلوی از اسطوره تا واقعیت، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

فرح پهلوی از اسطوره تا واقعیت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Delkhasteh Mahmoud-Abdollahi Morteza-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید