دو پیشنهاد قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه و ساختار حقوقی دوران گذار، سخنرانی ژاله وفا و مهران مصطفوی در هامبورگ

دو پیشنهاد قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه و ساختار حقوقی دوران گذار (همراه با پرسش ها و پاسخ ها به آنها)/ راه و روشی برای گذار از یأس و ناتوانی به امید و توانایی، سخنرانی ژاله وفا و مهران مصطفوی در هامبورگ:
                                                                               Vafa-Mostafavi-1                                                                                       
                                                                 برای شنیدن این دو سخنرانی و پرسش ها و پاسخ ها اینجا را کلیک کنید