ادامۀ بحران هسته ای و مسألۀ جانشینی علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

ادامۀ بحران هسته ای و مسألۀ جانشینی علی خامنه ای، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mostafavi-Abdollahi-1 
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید