موفقیت با کدام اندیشه و نظر، سخنرانی جهانگیر گلزار در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در شهر هانور

                                                                       golsar13jpg
 

                                                                            برای شنیدن صدای این سخنرانی اینجا را کلیک کنید