بحران سازی اتمی/ چرا بد و بدتر جدید مطرح می شود؟ و ...، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

بحران سازی اتمی/ چرا بد و بدتر جدید مطرح می شود؟ مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                              Mostafavi-abdollahi-1
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید