بعد از سرنگونی رژیم ولایت فقیه چه خواهد شد؟، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت

بعد از سرنگونی رژیم ولایت فقیه چه خواهد شد؟، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                             Sedarat-Ali-1
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید