ارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

ارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                           Vafa-Abdollahi-1 

                                                                              برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید