ارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (٢)

ارزیابی سیاست حذف ۴ صفر از پول ملی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):

                                                                               Vafa J-Abdollahi M-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید