اسطوره زدایی از اقتصاد "طلایی" دوران محمد رضا پهلوی، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته (٣)

                                                                               Delkhasteh-Mahmoud2-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید