مهران مصطفوی: بررسی و سنجش سه تصمیم رژیم در باره کم کردن تعهدات در برجام

Mostafavi-Mehran3-1در این مصاحبه مهران مصطفوی این مسئله را بررسی می کند که هدف اصلی برجام از دید غرب و روسیه و چین چه بود. و چه معیاری باید در نظر گرفته شود تا بتوان تشخیص داد که گامهای سه گانه رژیم ایران در عدم رعایت تعهداتش [بیش از 300 کیلو اوارنیوم، بیش از 3 و 67 درصد و استفاده از سانتریفوژهای جدید] مهم هستند یا نه؟