جنبش جوانان جهان، بدیل واقعی، و از سوی دیگر "اپوزیسیون" وابسته به قدرت، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                Sedarat-Ali-1

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید