ویژگی های قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (۲)

ویژگی های قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با  ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۲):
                                                                              Vafa-Abdollahi2-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                 

 ویژگی های قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)