محمود دلخواسته :استقلال ملی و دشمنانش: گفتمان فراماسونری، استالینیستی و "جهانی شدن"

اصل استقلال و دشمنانش، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                              Delkhasteh-Abdollahi-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید 

                                                                                 

 

محمود دلخواسته: استقلال ملی و دشمنانش/ گفتمان فراماسونری، استالینیستی و "جهانی شدن"