جنبش ها و اعتراضات جهانی مردم بر علیه زور و قدرت و فساد، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                                Sedarat-Ali-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید