مهران مصطفوی: دیگر امکان پل زدن بین جمهوری اسلامی و مردم وجود ندارد

mehran mostafavi2013در این مصاحبه که خانم صبا در کادر برنامه دهکده جهانی ترتیب دادند از جمله مهران مصطفوی به این موضوع می پردازد که چرا حتی برای مسئله حقوق بشر هم مخالف مراجعه به حکومتهای خارجی است. حتی مراجعه به حکومتهایی که بعنوان دمکراتیک در جهان امروز شناخته شده اند. راه حل حقوق بشر داخلی است و بخش خارجی آن در آگاه کردن افکار عمومی مردم جهان است. یکی از وظایف مهم مخالفان خارج از کشور مطلع کردن افکار عمومی جهان از جنایتها و فسادهای جمهوری اسلامی است اما مراجعه به افکار عمومی ربطی به مراجعه به جکومتها ندارد. متاسفانه بسیاری که به حکومتهای خارجی مراجعه می کنند در اصل می خواهند خود را از این طریق مطرح کنند مسئله اصلی آنها حقوق بشر نیست بلکه مطرح کردن خود در مکانهای قدرت است.