ترور قاسم سلیمانی و تدبیرات لازم توسط شما، من و هرکدام از همۀ ما مردم، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                              Sedarat-Ali-1

                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                               
اگر که شما و ما حسرت روزهای خوب را می خوریم، و آرزوی سرنوشت بهتری را داریم، ...
 
هر کدام از ما مردم، باید به سهم خود و به نوبۀ خود، در ساختنِ سرنوشت خوب و خوبتر، فعال باشیم و یک کاری انجام دهیم، حتی اگر آن کار، در ظاهر به نظر، کوچک بیاید.