مهران مصطفوی: چگونه خامنه ای از ترور قاسمی سلیمانی توسط ترامپ بهره برداری می کند

Mostafavi-Mehran3-1با ترور قاسم سلیمانی بدست ترامپ موضوع مصاحبه با رادیو میهن تبدیل به پیامدهای کشته شدن قاسم سلیمانی شد. قاسم سلیمانی تنها فردی بود که 22 سال در یک پست بسیار مهم از نزدیک با خامنه ای همکاری می کرد.او سردار پروژه هلال شیعی بود و از پاکستان تا لبنان وزیر خارجه ایران. در این مصاحبه مهران مصطفوی از جمله توضیح می دهد چرا خامنه ای برای مدتی از این بحران برای سرکوب بیشتر استفاده خواهد کرد. او که چند روز پیش با سه مسله بسیار بزرگ روبرو بود حال می خواهد زمان بخرد.