چرایی تحریف تحقیق نیویورک تایمز در بارۀ گروگانگیری توسط بی بی سی فارسی و دروغ پراکنی در بارۀ قسمتی از تاریخ، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                                 Delkhasteh Mahmoud-Abdollahi Morteza-1

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید