قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- اصول راهبردی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا (١)

قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه- اصول راهبردی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):
                                                                              Vafa-M A-1
                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید