هشدار سایت انقلاب اسلامی در هجرت

Hoshdar-1 هموطنان عزیز،
    
به دنبال تحریم "انتخابات" رژیم ولایت مطلقه فقیه از سوی مردم سراسر کشور که گویای وجدان ملی بر حقوق هر ایرانی بمثابۀ انسان و شهروند و آگاهی همگان بر تضاد رژیم ولایت مطلقۀ فقیه با حقوندی و ادامۀ حیات ملی است، رژیم از هم گیسخته، گرفتار وحشت از سقوط گشته‌ است؛ پیش از "انتخابات" قلابی و پس از آن، قیافه انعطاف ناپذیر و سخت سر بخود گرفته و بر دامنۀ سرکوب‌ گری و ترور اخلاقی و تنی افزوده‌ است. از آنجا که وجدان ملی گسترۀ عمل مردمی است که  می‌ خواهند خود خویشتن را تغییر دهند و طالب بدیلی هستند که نماد استقلال و آزادی باشد، این ایستادگان بر استقلال و آزادی و دیگر حقوق هستند که در معرض ترور رژیم قرارگرفته‌ اند و به قتل و ترور اخلاقی تهدید می‌ شوند. تهدید می‌ شوند که با استفاده از نشانی الکترونیکی آنها و بنام آنها، برای شما هموطنان عزیز، تراوشات مغزهای معتاد به زور خویش را  ارسال کنند.
 
شما اینک صاحب تجربه‌ اید و می‌ دانید که وقتی رژیم استبدادی بند از بندش می‌ گسلد و فقدان پایگاه اجتماعی را که تحریم "انتخابات" گزارش بی‌ خدشۀ آن‌ است، به هراس از فروپاشی گرفتارش می‌کند،  بر شدت سرکوب می‌ افزاید. در همان‌ حال، گسیختگی‌ های درونی، از نظم بخشیدن به سرکوب و ترور نیز ناتوانش می‌ کند. "آتش به اختیار" یعنی اینکه رژیم ولایت مطلقه فقیه دیگر نظم و انتظام پذیر نیست، پس هر گروه و هرکس، هر جنایت که می‌ تواند، بکند! غافل از اینکه جنایتکاری در هرج و مرج، به سقوط شتاب می‌ بخشد.
 
در این روزها، تهدید مبارزان دارای خط و ربط استقلال و‌ آزادی که در بیرون از مرزها، برای نجات حیات ملی مبارزه می‌ کنند، تشدید شده است. از جمله تهدید می‌ شوند که با هک کردن ارتباطات انترنتی آنها (ایمیل و شبکه های اجتماعی)، سم پاشی خواهند کرد و پاپوش خواهند دوخت. از اینرو، اعلام می‌ کنیم هر ایمیلی و ‌خبری از مبارزان دارای این خط ‌و ربط دریافت کردید و‌ محتوایی جز حق و حقوق و آزادی و‌ استقلال داشت، از ما نیست. مباد که هدف و‌ روش ما جز برخورداری همگان از حقوق باشد و زبان و قلم ما جز استقلال و آزادی و دفاع از حقوق شما مردم ایران، بر صفحه کاغذ بشود.

در این رابطه