سیاست هسته ای در گرد باد اسناد و مدارک، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

سیاست هسته ای در گرد باد اسناد و مدارک، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                               Mostafavi-Abdollahi-1
                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
مهران مصطفوی: در این مصاحبه داده های جدید پروندۀ هسته ای را در اختیار شما عزیران می گذارم که اهمیت زیادی دارند. اما با توجه به وضعیت موجود، کمتر کسی از آنها سخن می راند. مردم ایران، در مورد زدن هواپیمای اوکراینی و بحران شیوع کرونا چون با جان خودشان یا عزیزانشان رابطه مستقیم داشت و دارد، مدیریت احمقانه و جنایتکارانه رژیم را خوب لمس و درک کردند، اما با اینکه دیگر از شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" سخنی نیست، هنوز در بارۀ مسئلۀ هسته ای، بسیاری متوجۀ این نوع مدیریت و چرایی آن و هزینه های نجومی آن نشده اند. ۲۰ سال هزینه برای هیچ و هنوز هم پایانی ندارد. سیاست هایی که از طریق آنها همۀ قدرت های خارجی بنحوی از آنها سود بردند و مردم ایران بهایشان را به سختی پرداخته و می پردازند ...