نقش ما مردم در مقابله با شیوع کرونا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با ژاله وفا

                                                                                 wafa jaleh 11

                                                                                    برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید