نقش جامعه مدنی ایران در بر افراشتن پرچم امید و مستقل کردن خود از رژیم فاسد حاکم/ بحران ویروس کرونا، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ژاله وفا

                                                                               Vafa-Ab-1                   

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید