گفتگویی با هموطنان در بارۀ بحران ویروس کرونا، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارات (پزشک) (۲)

                                                                                Sedarat-Ali-1

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید