ارزیابی بودجۀ سال ١٣۹۹، بودجۀ افزایش فقر، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

ارزیابی بودجۀ سال ١٣۹۹، بودجۀ افزایش فقر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                Golzar-AB-1                                                                                

                                                                                   برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید