ویروس کرونا و شیعه خرافی و رنسانس در شیعه، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

ویروس کرونا و شیعه خرافی و رنسانس در شیعه، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                            Delkhasteh-Abdollahi-1
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید