حداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

حداقل کارمزد و افزایش فقر در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Golzar J-M A-1
                                                                                برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید