به بهانۀ قتل جرج فلوید برای نگرشی از منظر حقوقی به خشونت های سلطه گران، مصاحبه رادیو عصر جدید با علی صدارت (پزشک)

                                                                                       sedarat ali 20140105

                                                                                  برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                     
 
هزاران کیلومتر دورتر از ایران، یک فرد سیاهپوست در هنگام دستگیری توسط پلیس سفیدپوست امریکا، به قتل رسید. این تجاوز به حقوق این فرد، توسط یک شهروندی که احساس مسئولیت می ‌کرد، ضبط و در دنیا منتشر گردید.
 
تظاهراتی در تمام امریکا، و در بسیاری از شهرهای اروپا، برگزار شد.
 
از این دست جنایت ‌ها توسط قدرت ‌ها و سلطه‌ گران، فراوان انجام می ‌شوند، منتها این یکی از معدود تجاوزها به حقوق انسان است که اعتراضاتی را در تمام دنیا، به همراه داشت.
 
ما مردم ایران از این واقعه چه درس‌ هایی می ‌توانیم بگیریم، و چگونه می ‌توانیم این واقعه را به فرصتی تبدیل کنیم که خطر اینکه چنین تجاوزاتی به حقوق خود و عزیزانمان انجام گیرد، کمتر شود.
 
این جهان کوه است و فعل ما ندا                سوی ما آید نداها را صدا
 
این جهان كوه است و گفت و گوی تو          چون صدا، هم باز آید سوی تو