روشنفکران ایران و کودتای خرداد۱۳۶۰، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

روشنفکران ایران و کودتای خرداد۱۳۶۰، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                             Delkhasteh M-A M-1    
                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید