رژیم ولایت فقیه نابود کنندۀ اشتغال در ایران، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با جهانگیر گلزار

رژیم ولایت فقیه نابود کنندۀ اشتغال در ایران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با جهانگیر گلزار در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                              Golzar-AB-1

                                                                                 برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید