وضعیت اسفبار کنونی نتیجۀ کودتای خرداد ١٣۶۰، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با محمود دلخواسته

                                                                            Delkhsteh-Mahmoud-1

                                                                               برای شنیدن صدای این مصاحبه اینجا را کلیک کنید