تزویر و دورغ منافع مشترک/ نتیجۀ تحقیقات کمیتۀ بررسی دخالت ‌های روسیه در افکار عمومی انگلیس و انتخابات آن کشور، مصاحبۀ رادیو عصر جدید با علی صدارت

                                                                            Sedarat-1

                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید

                                                                                   
 
نتیجۀ تحقیقات کمیتۀ بررسیِ دخالت ‌های روسیه در افکار عمومی انگلیس و انتخابات آن کشور، امروز، بعد از اینکه به مدت ده ماه از افکار عمومی مخفی نگاه داشته شده بود، سرانجام به تاریخ سه ‌شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹، منتشر شد. بخش بزرگی از این سند منتشر شده، به علت «حفظ امنیت ملی» سانسور شده و هنوز در طبقه ‌بندی مانده است، و حکومت انگلیس، تا این زمان، همۀ آن گزارش را در اختیار افکار عمومی قرار نداده است.
 
انتشار این سند، مثال زندۀ دیگری شده است در بارۀ افشای دروغ و تزویر رسوای «منافع مشترک» که قدرت ‌های دولتی و غیردولتی، آنرا بکار برده و می ‌برند. ...