اقتصاد تولید محور در مرجع انقلاب و روایت به سرقت رفته ای دیگر، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

اقتصاد تولید محور در مرجع انقلاب و روایت به سرقت رفته ای دیگر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Delkhasteh M-A M-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     
تغییرات ساختاری اقتصاد کشور در دوران مرجع انقلاب و کوشش در تبدیل اقتصاد مصرف محور به اقتصاد تولید محور، در مدتی بس کوتاه نتایج بسیار مهمی را به بار آورد. بنابر گزارشات "مرکز آمار ایران" با وجود تحریم اقتصادی ناشی از گروگانگیری، جنگ داخلی، حملۀ عراق، کاهش صادرات نفت خام، کاهش تولیدات صنعتیِ ناشی از وضعیت بحرانی و رشد بیکاری، درآمد ماهانۀ یک خانواده شهری در سال ١٣۵۹، مبلغ متوسطِ ۵۰۷۳۷.۴ ریال و هزینه ماهانه مبلغِ متوسطِ ۴۵۴۶.۲ ریال، و نسبت درآمد به هزینه، درصد متوسطِ ۱۱۱.۶ % شده بود.