مشکل ساز تر بودن سیاست جو بایدن برای علی خامنه ای، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با مهران مصطفوی

مشکل ساز تر بودن سیاست جو بایدن برای علی خامنه ای، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Mostafavi Me-A Mo-1
                                                                                         برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید