انقلاب ۵۷ و مسیرهای پیموده نشده، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با محمود دلخواسته

انقلاب ۵۷ و مسیرهای پیموده نشده، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با محمود دلخواسته در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                    Delkhasteh Ma- Ab M-1
                                                                                            برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید