بازپخش: به استقامت خواندن همسرم و دستگیری و بازجویی و...، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی بنی صدر (٢)

به استقامت خواندن همسرم و دستگیری و بازجویی و...، مصاحبۀ ژاله وفا با عذرا حسینی همسر ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):
                                                                                 Hossein-Banisadr Ozra-1
 
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
سؤال ها
 
- چه زمانی شما آقای بنی صدر را به استقامت خواندید؟
 
- تجربه شما از آقای بنی صدر نسبت به زن چگونه است؟ آیا ایشان در مورد شما و دو دخترش در مورد داشتن پوشش تحمیلی و ... ؟
 
- شما چگونه و توسط چه کسی دستگیر شدید و چه بازجویی از شما کردند؟