قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه/ فراز هایی دیگر از حقوق جامعۀ ملی در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۷)

قانون اساسی پیشنهادی بر پایۀ حقوق پنجگانه/ فراز هایی دیگر از حقوق جامعۀ ملی در قانون اساسی پیشنهادی، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال آزادی (۷):
                                                                                    Vafa-Abdolahi-1
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید